Huấn luyện doanh nghiệp

Ngày diễn ra: (Business coaching và Executive coaching)

Các hội thảo nổi bật bạn có thể quan tâm

Copy of Huấn luyện cá nhân

Dịch vụ huấn luyện 1-1 cho khách hàng cá nhân mong muốn phát triển năng lực tư duy, giải quyết vấn đề riêng biệt.

Huấn luyện cá nhân

Dịch vụ huấn luyện 1-1 cho khách hàng cá nhân mong muốn phát triển năng lực tư duy, giải quyết vấn đề riêng biệt.

Huấn luyện nhóm

Dịch vụ huấn luyện theo nhóm cho các phòng ban, bộ phận nhằm đạt được các mục tiêu trong kinh doanh.

Đăng ký
dự hội thảo