Hệ thống Thông tin Nhân sự là gì?

Hệ thống Thông tin nhân sự là một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về nguồn nhân lực trong một doanh nghiệp. Hệ thống được xây dựng dựa trên quy trình quản lý nhân sự thực tế mà mỗi doanh nghiệp đang áp dụng, đôi khi quá trình xây dựng hệ thống có thể giúp Doanh nghiệp chuẩn hoá lại các quy trình quản lý hiện tại. Đây cũng là trung tâm lưu trữ dữ liệu lớn (Big Data) phục vụ cho những phân tích chuyên sâu cho tổ chức khi ban lãnh đạo cần ra các quyết định quan trọng

Các chức năng thường được xây dựng trên Hệ thống bao gồm:

  • Lưu trữ dữ liệu ứng viên và kết quả tuyển dụng
  • Tập hợp cơ sở dữ liệu về nhân khẩu học của nhân viên
  • Theo dõi chấm công, quản lý nghỉ phép và làm ngoài giờ
  • Quản lý tiền lương và phúc lợi
  • Sơ đồ cơ cấu tổ chức
  • Lập kế hoạch giữ chân và kế thừa nhân tài
 

Đăng ký
dự hội thảo