Giai đoạn Thu thập nhu cầu:

Tiếp xúc làm việc trực tiếp để tìm hiểu hạ tầng, cơ cấu tổ chức, quy trình nhân sự, chính sách nhu cầu thực tế của khách hàng.

Giai đoạn Triển khai:

Thu thập thông tin, triển khai thiết kế và thử nghiệm hiệu chỉnh phù hợp với nhu cầu.

Giai đoạn Phân tích nhu cầu:

Phân tích chi tiết, tư vấn các gói sản phẩm phù hợp với quy mô và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp với tiêu chí mang lại giá trị tốt nhất có thể so với số tiền đầu tư.

Giai đoạn Kiểm tra – Bàn giao:

Vận hành hệ thống thực tế và nghiệm thu.

Đăng ký
dự hội thảo