Phương pháp đào tạo

Mức độ thành công của một chương trình đào tạo thiết kế riêng cho Doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào mức độ thấu hiểu khách hàng và quy trình tư vấn của tổ chức đào tạo. Ở GEM Global, chúng tôi quan tâm rất kỹ đến những khó khăn, mong đợi và nhu cầu đào tạo của từng Doanh nghiệp khách hàng. Nhận thức này ảnh hưởng nhiều đến phương pháp đào tạo “Inhouse” bài bản của chúng tôi: 

Đăng ký
dự hội thảo