Thiết lập mục tiêu đào tạo

GEM Global tiến hành thu thập thông tin từ Doanh Nghiệp về hiện trạng và mong đợi kết quả sau đào tạo.

Thiết kế chương trình đào tạo

Để tạo được chương trình chuyên biệt cho Doanh Nghiệp yêu cầu, GEM Global tiếp tục nghiên cứu về đối tượng học viên, những yếu tố đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh cũng như văn hoá của tổ chức khách hàng, sau đó thiết kế nội dung chương trình phù hợp nhất.

Biên soạn chương trình đào tạo

Đội ngũ chuyên gia tại GEM Global tiến hành biên soạn tài liệu khoá học, lựa chọn cách thức truyền tải và xây dựng các hoạt động trải nghiệm phù hợp với nội dung chương trình

Triển khai chương trình đào tạo

GEM Global phối hợp với Doanh Nghiệp tổ chức chương trình theo kế hoạch đã thống nhất.

Triển khai chương trình huấn luyện (nếu có)

Tuỳ vào mức độ phức tạp của chương trình và yêu cầu từ Doanh Nghiệp, đội ngũ Huấn luyện tại GEM Global tham gia huấn luyện để Học viên cải thiện kết quả ứng dụng sau khoá học.

Đăng ký
dự hội thảo