Huấn luyện
doanh nghiệp là gì?

Ngày nay, các doanh nghiệp quan tâm đến việc làm thế nào để phát triển kinh doanh và đội ngũ lãnh đạo bằng chính những mục tiêu, kế hoạch thực tế của doanh nghiệp, thay vì chỉ tổ chức đào tạo kỹ năng đơn thuần để phát triển năng lực như trước đây. Do đó, dịch vụ huấn luyện doanh nghiệp ngày càng trở nên phổ biến hơn.
Huấn luyện doanh nghiệp được thực hiện dựa trên mục tiêu do chính người được huấn luyện (Coachee) đặt ra. Huấn luyện viên (Coach) đóng vai trò lắng nghe và phản hồi để người được huấn luyện tự nhìn nhận đúng bản chất vấn đề họ đang đối mặt, đồng thời truyền động lực cho họ lập kế hoạch, hành động trong thực tế để đạt được mục tiêu. Trong quá trình này, người được huấn luyện sẽ tự tư duy đề ra giải pháp và chủ động thực thi mà không bị áp đặt bởi bất kỳ quan điểm cá nhân nào từ Huấn luyện viên, do đó, tiềm năng của bản thân họ được khai phá và nhanh chóng phát triển lên tầm cao mới.

 

Đăng ký
dự hội thảo