Huấn luyện cá nhân

Dịch vụ huấn luyện 1-1 cho khách hàng cá nhân mong muốn phát triển năng lực tư duy, giải quyết vấn đề riêng biệt.

Huấn luyện doanh nghiệp

Dịch vụ huấn luyện 1-1 hoặc theo nhóm, dành riêng cho các lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn giải quyết vấn đề để doanh nghiệp đạt được các mục tiêu trong kinh doanh hoặc quản trị, đồng thời phát triển được những năng lực lãnh đạo chuyên nghiệp

Huấn luyện nhóm

Dịch vụ huấn luyện theo nhóm cho các phòng ban, bộ phận nhằm đạt được các mục tiêu trong kinh doanh.

Đăng ký
dự hội thảo