Thống nhất mục tiêu

Coach và Coachee trao đổi về những mục tiêu mà Coachee mong muốn đạt được trong tương lai

Phân tích vấn đề

Coach sử dụng kỹ thuật huấn luyện để Coachee nhìn nhận vấn đề đúng bản chất, thấu hiểu những cơ hội cũng như những rào cản, khó khăn.

Lập kế hoạch hành động

Coachee lên kế hoạch rèn luyện hoặc thực hiện giải pháp hướng đến mục tiêu đã đặt ra

Đánh giá kết quả và điều chỉnh hành động

Coach và Coachee đo lường kết quả đạt được so với mục tiêu và tiếp tục quy trình Huấn luyện để điều chỉnh kế hoạch hành động phù hợp hơn nữa.

Đăng ký
dự hội thảo