Khóa Học Sắp Khai Giảng

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý GEM cung cấp các khóa học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng .

Khóa Học Sắp Khai Giảng

Phát Triển Năng Lực Quản Lý Cấp Trung (CDMM)
8.800.000 ₫
8.000.000 ₫
Xây Dựng & Triển Khai Hệ Thống Quản Lý Đào Tạo
4.200.000 ₫
3.800.000 ₫
Đàm Phán Thương Lượng Thành Công
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫
6 Chiếc Mũ Tư Duy Trong Điều Hành Cuộc Họp
2.300.000 ₫
2.000.000 ₫
Đào Tạo & Huấn Luyện Nhân Viên
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫
Lập Kế Hoạch & Tổ Chức Thực Hiện Công Việc
3.900.000 ₫
3.500.000 ₫