Chuỗi Khóa Học của TS. Alok - TV Hội đồng Cố vấn Harvard Business Review

Khoá học nổi bật

Học Viện Quản Lý GEM cung cấp các khóa học với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng .

Chuỗi Khóa Học của TS. Alok - TV Hội đồng Cố vấn Harvard Business Review

Ứng Dụng 8 Công Cụ Đánh Giá Nhân Tài
3.900.000 ₫
Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Bài Bản
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫
Thực Thi Chiến Lược Thành Công & Xây Dựng Quy Trình Vận Hành Hiệu Quả
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫
Thúc Đẩy Sự Thay Đổi và Chuyển Đổi
7.500.000 ₫
6.900.000 ₫