[English below]

HỘI THẢO QUỐC TẾ: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI THÀNH CÔNG CÙNG DOANH NGHIỆP

HỘI THẢO QUỐC TẾ ĐƯỢC MONG ĐỢI NHẤT VỀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VÀ NGHỀ ĐÀO TẠO

Các diễn giả hàng đầu sẽ trả lời những câu hỏi sau:

 • ✓ Những cơ sở nào giúp xác định chính xác nhu cầu phát triển của các bộ phận trong Doanh nghiệp?
 • Mong đợi của Ban Lãnh Đạo về bộ phận L&D có những thay đổi gì so với trước đây
 • ✓ Làm thế nào để xây dựng kế hoạch đào tạo sát với nhu cầu phát triển của Doanh nghiệp?
 • ✓ Cần làm gì để gây ảnh hưởng và tăng tính thuyết phục khi đề xuất kế hoạch đào tạo với Ban Lãnh Đạo?
 • Làm thế nào để nâng cao năng lực nhạy bén kinh doanh cho người làm Nhân sự và Đào tạo trong Doanh nghiệp?
 • Làm thế nào để cá nhân hoá trải nghiệm học tập (personal learning experience) cho nhân sự?
 • ✓ Cập nhật xu hướng Đào tạo và Phát triển hiện đại nào trên thế giới

Học Viện Quản Lý GEM (GEM Global) phối hợp cùng Tổ chức đào tạo hàng đầu Thế giới Simitri Group International và các chuyên gia Nhân Sự tại các tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam sẽ trả lời những câu hỏi sát sườn và mổ xẻ những vấn đề "nhức nhối" nhất của những người làm Lãnh đạo Nhân sự và Quản lý Đào tạo.

Chủ đề: Kế Hoạch Phát Triển Con Người Thành Công Cùng Doanh Nghiệp

 • ✓ Thời gian: 09:00 - 10:45, Thứ Bảy, ngày 26/02/2022
 • ✓ Hình thức tham dự: Trực tuyến qua nền tảng Zoom
 • ✓ Ngôn ngữ: Anh & Việt (Phiên dịch song song)
 • ✓ Phí tham dự: GEM Global tài trợ miễn phí

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO AI

Đào tạo cá nhân & doanh nghiệp
Các Lãnh đạo Doanh nghiệp
Huấn luyện Doanh nghiệp
Lãnh đạo Nhân sự & Quản lý Đào tạo

DIỄN GIẢ


Ông GUY MASON
Chief Communication Officer, Master Trainer
Simitri Group International
(Simitri là Tổ chức Đào tạo hàng đầu Thế Giới, có mặt tại 46 quốc gia, triển khai cho 40 ngôn ngữ)

LÊ THỊ ĐOAN TRINH
Chief People Officer
Công ty Cổ phần Đầu tư Scommerce
(Scommerce hoạt động dưới hai nhãn hiệu GHN & AhaMove)
 


Ông NGUYỄN TRỌNG KHƯƠNG, PCC, SHRM-CP
Head of Coaching, Consulting & Mentoring Function
Công ty Cổ phần Thế Giới Di ĐộngNGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH
(Điều phối chương trình)
Learning & Development Consultant
GEM Global

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

 08:45 - 09:00  Chào đón khách tham dự
 09:00 - 09:05  Đại diện GEM Global phát biểu khai mạc
 09:05 -10:00  Toạ đàm "Kinh nghiệm xây dựng Kế hoạch đào tạo hiệu quả và thuyết phục"
 

 Diễn giả: Ms. Lê Thị Đoan Trinh & Mr. Nguyễn Trọng Khương
 Điều phối: Ms. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

 • ✓ Góc nhìn mới về Đào tạo và Phát triển nhân sự hiện đại
 • ✓ Làm thế nào để xây dựng một kế hoạch đào tạo hiệu quả
 • ✓ Kinh nghiệm thuyết phục Ban Lãnh Đạo chấp thuận kế hoạch đào tạo được đề xuất
 10:00 - 10:20  Chia sẻ "Những xu hướng Đào tạo & Phát Triển năm 2022 trên thế giới"
   Diễn giả: Mr. Guy Mason, CCO Simitri, Tổ chức Đào tạo hàng đầu Thế Giới
 10:20 - 10:45  Phiên hỏi đáp

 

ĐĂNG KÝ THAM GIAarrow

 

INTERNATIONAL WEBINAR: HUMAN DEVELOPMENT PLAN FOR A BUSINESS TO WIN

SAVE YOUR DATE FOR A REMARKABLE WEBINAR ON HUMAN DEVELOPMENT AND TRAINING PLAN

Keynote Speakers will answer the following questions:

 • ✓ What basic help to accurately identify the development needs of each Business Units?
 • What are the expectations of the Board of Directors about the L&D department nowadays?
 • ✓  How to build a training plan aligned with the development of business?
 • ✓ What should be done to influence more persuasively when proposing a L&D plan to the Board of Directors?
 • ✓  How to improve business acumen capacity for HR and L&D people in the Enterprise?
 • ✓  How to create Personal Learning Experience for all employees?
 • Update Global Training and Development trends in 2022

GEM Institute of Management (GEM Global) cooperates with Simitri Group International, a global leading training organization, and HR experts from large corporations in Vietnam to answer above 'painful' questions of HR Leaders and L&D Managers

Topic: Human Development Plan For A Business To Win

 • ✓ Time: 09:00AM - 10:45AM, Saturday, February 26th, 2022
 • ✓ Mode of participation: Online via Zoom platform
 • ✓ Language: Bilingual English - Vietnamese
 • ✓ Participation fee: Free Sponsorship

TARGET AUDIENCE

Đào tạo cá nhân & doanh nghiệp
Business Leaders
Huấn luyện Doanh nghiệp
HR Leaders,
L&D Managers

GUEST SPEAKERS


Mr. GUY MASON
Chief Communication Officer, Master Trainer
Simitri Group International
(Simitri is a corporate training provider has its offices in over 46 countries)

Ms. LE THI DOAN TRINH
Chief People Officer
Scommerce Group
(Scommerce is operating under two brands, GNH & AhaMove)
 

 

Mr. NGUYEN TRONG KHUONG, PCC, SHRM-CP
Head of Coaching, Consulting & Mentoring Function
Mobile World JSC Company 

 

 Ms. NGUYEN NGOC QUYNH ANH (Moderator) 
Learning & Development Consultant
GEM Global

 

WEBINAR AGENDA 

 08:45 - 09:00  Welcome
 09:00 - 09:05  Opening speech from GEM Global
 09:05 -10:00  Panel Discussion "How to create an effective and convincing training plan"
 

 Speakers: Ms. Le Thi Doan Trinh & Mr. Nguyen Trong Khuong
 Moderator: Ms. Nguyen Ngoc Quynh Anh

 • A new perspective on modern human resource development
 • ✓ How to make an effective training plan?
 • ✓ Experience in convincing Board of Directors to approve proposed training plan
 10:00 - 10:20  Sharing "Global Learning & Development Trends in 2022"
   Speaker: Mr. Guy Mason, CCO Simitri, Global leading training corporation
 10:20 - 10:45  Q&A Session

 

REGISTER HEREarrow